Srdcem pro Pardubice”

Strategie není věc na 4 roky

Sdružení pro Pardubice (dále SPP pozn. prosíme nezaměňovat s SPD, což se již při komunikaci s občany vyskytuje) neplánuje svou činnost a své záměry pro rozvoj Pardubic pouze na jedno volební období. Proto také klade důraz na strategické záměry, které by měly znamenat do budoucnosti významné postavení naší východočeské metropole nejen v kontextu České republiky, ale mělo by také zvýšit prestiž našeho města i v rámci Evropy.

Nemyslíme si, že význam a prestiž města se dá měřit pouhou výší obyvatel. Měli bychom se zaměřit na kvalitu všeobecné infrastruktury a kulturní prostředí pro život, i kdyby to mělo znamenat, že budeme mít méně obyvatel.  Je nutné si uvědomit, že skutečně významná města směřují úsilí do pěti základních oblastí: prostředí pro podnikatelské aktivity (vytváření podmínek pro hlavní sídla místních i mezinárodních firem), schopnost vytvářet podmínky pro růst lidského kapitálu (rozvoj univerzit, úroveň vzdělání obyvatelstva, schopnost nabídnout uplatnění kvalitním pracovním silám z ostatních měst i ze zahraničí), podpora informačních toků (např. rozvoj vysokorychlostního internetu, podmínky pro činnost cizích mediálních kanceláří), politická angažovanost (vliv na celostátní nebo i globální politiku, vytváření mozkových trustů, sídla státních nebo i mezinárodních organizací) a také i kulturní záležitosti (podmínky pro provozování muzeí, divadel, specifických a sportovních akcí). Toto by mělo být hlavním cílem našeho SPP. Nekontrolovaný růst obyvatel jako je v asijských či latinskoamerických zemích by nám asi neměl být vzorem. Naopak město musí umět reagovat na nové vnější podmínky a nové skutečnosti. Konjunktura nemusí trvat věčně. Svůj vliv bude mít politická situace u nás i v EU a okolním světě. Blíží se digitální revoluce a s tím spojené existenční tlaky na obyvatelstvo.

Sdružení pro Pardubice bylo jedním z hlavních tvůrců Strategického plánu rozvoje města Pardubic proroky 2014 až 2025 (SPRM). Na základě předchozí analytické části, kterou nechalo vedení města pod taktovkou tehdejší primátorky Štěpánky Fraňkové zpracovat renovovanou kanceláří MEPCO s.r.o. byly zpracovány základní části SPRM: vize, pilíře, cíle a jejich popisy, a indikátory pro jejich vyhodnocení. Bylo zřejmé, že vedení města za účasti SPP stihlo za svého působení kvalitně připravit tuto základní část, odsouhlasenou zastupitelstvem města. 

Dále se počítalo s tím, že bude nutné řešit finanční zajištění strategických záměrů. SPRM obsahoval přirozeně souhrn toho, co by bylo dobré pro město udělat. To znamenalo, že konkrétním krokům a cílům se musí přiřadit konkrétní odhadovaná finanční náročnost na rozpočet města. Což se bohužel při změně po volbách 2014 a nástupu nového vedení města neprovedlo. Nové vedení města s hlavní politickou silou ANO pouze převzalo SPRM na roky 2014-2025, a připravuje tzv. akční plány na jednotlivé roky, kdy ze SPRM vybírá jen některé projekty, které lze realizovat a profinancovat.

Financovat projekty ze SPRM nelze udělat pouze z příjmů z rozpočtového určení daní, půjček, které přinesou peníze do rozpočtu města. Je nutné si uvědomit, že tyto částky povětšinou stačí pouze na reprodukci základních majetkových záležitostí města a jeho běžný provoz. Na kvalitní nové projekty je nutné zajistit další finance. V tomto směru byla úspěšná tehdejší primátorka Štěpánka Fraňková, která v roce 2014 ve spojení s hradeckým primátorem Zdeňkem Finkem spolupracovala velmi významně na zajištění financí z Evropských fondů a vytvořením Hradecko Pardubické metropolitní oblasti (aglomerace - jako jedné ze 7 v České republice) a zařazení do „Integrovaných územních investic (ITI)“. Což znamená, že  ITI se přidělí rozsah financí z fondů EU (investice z ESF, EFRR nebo Fondu soudržnosti) ve výši cca 6,5 mld. Kč,  a na ITI zaleží jejich přímá proveditelnost a financování.

 

Změna ve vedení města po volbách 2014 a zapojení města do řešení čerpání prostředků na projekty z ITI se tím zkomplikovala, ačkoliv v zaměstnaneckém aparátu dále působila a působí řada kvalitních specialistů. V důsledku toho čerpání velmi významných finančních prostředků z ITI prakticky začne až v roce 2018 (jedná se zejména o osm odborných učeben na základních školách) a v roce 2019 (inteligentní dopravní systém). Což je z pohledu SPP velká škoda a časová ztráta.

Nové vedení města si stanovilo za cíl posílit rozvoj města tak, aby výhledově vzrostl počet obyvatel města Pardubic ze současných necelých 90 tisíc na více jak 120 tisíc obyvatel. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města v březnu 2017 upravuje současné vedení SPRM tak, aby se dosáhlo tohoto cíle. Sdružení pro Pardubice si oprávněně klade otázku, zda je to skutečně reálné nejen z hlediska projektů, ale i finančního zabezpečení. Co by to skutečně znamenalo? Rozšířit celou strukturu celé infrastruktury pro dalších více než 30 tisíc obyvatel (např. dopravní možnosti, otázku bydlení, škol, nemocničních zařízení, sociálních zařízení, starostí o seniory atd.) a to v souvislosti s nutností umožnit kvalitní pracovní příležitosti nově příchozím. Je skutečně otázkou, zda je reálné v dnešním turbulentním světě toho dosáhnout, aniž víme (spíše tušíme) co přinese nejbližší budoucnost a jaké důsledky to bude mít na naše životy.

Pokud dostane SPP příležitost ve vedení města, bude dělat kroky uvedené z úvodní části této strategie. Prvními kroky bude analytické vyhotovení studií vlivů současných trendů na chod města Pardubice. Bude to znamenat posouzení zejména vlivu průmyslové digitální (r)evoluce 4.0, spojení s vytvořením tzv. „chytrého města (Smart City)“, a eGovernmetu, na druhé straně i souvisejících otevřených dat, internetu lidí a věcí a souvisejících  informací ve formě tzv. „Big Dat“. Laicky řečeno – musíme znát, jaké formy zaměstnávání můžeme v Pardubicích v nejbližší i vzdálenější době očekávat, jaké podmínky pro příležitosti v podnikatelské sféře budeme moci vytvořit, odhadnout, zda můžeme očekávat odborné práce v moderním průmyslu a službách, nebo naopak bude vývoj směřovat do podnikání s nízkou přidanou hodnotou a posílení málo kvalifikované práce. Z toho musíme odvodit vliv na skladbu obyvatelstva (věkovou, odbornou). Budeme se snažit posoudit např. některé skutečnosti:

  • město by mělo zvýhodnit osoby, které se podílejí na příjmech města tím, že žijí v Pardubicích a nikoliv v okolních satelitech nebo i mimo město.
  • město by mělo vytvářet podmínky pro život ve městě, nikoliv nahrazovat činnost podnikatelských subjektů. Snahou by mělo být rozšíření možností letecké a železniční dopravy (nutný tlak na směřování centrální vysokorychlostní železnice přes Pardubice, nikoliv přes Kolín a jižní směr)
  • město by mělo pamatovat také na život seniorů (bude jich čím dále víc vzhledem k demografickému vývoji), včetně jejich posledních dní (stávající nedůstojné podmínky v zařízeních, preference rodin v péči o seniory, otřesný stav po skonání seniora v domácí péči - odvoz v pytli atd.)
  • nejdůležitější bude vytvoření podmínek pro to, aby v městě se udržela alespoň část pracovních míst po zavedení tzv. průmyslu 4.0. V Pardubicích je velmi málo technologických firem, které mohou udržet pracovní místa pro vysoce kvalifikované obory (např. Retia, ERA). Velká většina míst v pardubickém průmyslu je v tzv. montážních firmách (firmy pouze vyrábějící, bez technologické a vývojové části - celá část čivické zóny, Foxconn atd). Tyto firmy jsou do budoucna ohroženy robotizací a zaváděním artificiálních systémů. Nové odhady jsou do 5 let.  Hrozí, že pokles pracovních míst se nebude týkat jen montážních profesí, na kterých je založena pardubické ekonomika, ale také v jiných oblastech (zdravotnictví, právnické služby, manažerské posty atd. Co můžeme udělat pro to, abychom nalákali do Pardubic firmy, které mají technologický vývoj a tvoří vysokou přidanou hodnotu?
  • problém strategie nárůstu obyvatel nad 120 tisíc je nadbytečný - turbulence příštích let nelze v podstatě odhadnout - pokud opravdu budeme chtít něco jako město udělat, pak poskytnout podmínky pro to, aby ve městě byl prostor pro zvýšení podílu narozených dětí na rodiče (např. vybudování infrastruktury, možnosti vyžití a relaxace). Jistě město nenapraví neblahý populační vývoj, nízkou porodnost, potlačení institutu rodiny atd. Ale může aspoň něco udělat, např. tlaku na parlament a změny politických rozhodnutí.

Naše cíle jsou snažit se o rovnoměrný rozvoj Pardubic, založený na posílení role moderního průmyslu a služeb, založeného na místním centru výzkumu a rozvoje, umožňující kvalitní život vysoce vzdělaného obyvatelstva, posílení role rodiny a dětí, kvalitní všestrannou péčí ve školách, zdravotnických a sociálních zařízeních, a také péči o naše seniory, kterých se zvyšujícím se věkem dožití stále přibývá.

Ing. Radko Šamánek

samanek