Srdcem pro Pardubice”

Radko Šamánek – komise pro strategii

Byl jsem jmenován na návrh Sdružení pro Pardubice radou města do jedenáctičlenné odborné komise pro strategii. Záměrem komise je být poradním orgánem pro rozhodování rady a zastupitelstva v otázkách strategických záměrů a úkolů. Nově byla radou zadána komisi, trochu nelogicky, též problematika zavádění informačních technologií, zejména ve styku magistrátu a volených zastupitelů.

Do problematiky strategických záměrů mne přivedl zájem o rozvojovou oblast, v neposlední řadě i fakt, že jsem se, jako člen pracovní skupiny pro základní 5. pilíř Strategického plánu města Pardubic na období 2014 až 2025 měl možnost podílet na závěrečném znění praktických cílů. Právě fakt, že se bývalé primátorce Štěpánce Fraňkové podařilo spolu s kolegy z Hradce Králové tzv. Hradubickou aglomeraci prosadit mezi 7 nejvýznamnějších metropolitních oblastí v České republice, považuji za skvělý, a bohužel voliči nedoceněný přínos pro Pardubice. Prostřednictvím ITI (integrované územních investic) dochází ke zdůraznění role metropolitních oblastí, které jsou vnímány jako póly růstu a rozvoje území. V České republice jich bylo i díky iniciativě Štěpánky Fraňkové a hradeckých kolegů vymezeno sedm - Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Hradecko-pardubická, Ústecko-chomutovská a Olomoucká. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto části území mají nejsilnější potenciál rozvoje, je potřeba podpořit jejich růst pomocí intervencí do oblastí, jež by měly být katalyzátorem jejich dalšího vývoje. Tím se totiž zajistila možnost významného čerpání peněz z již přidělených strukturálních fondů, a to v takové míře, jaké by nebylo možné ani pro Pardubice, ani pro Hradec Králové samostatně. Prostřednictvím ITI bude možné čerpat finanční prostředky na integrované projekty průřezově, z více operačních programů a v rámci jednoho programu z více prioritních os. Nyní jsou vládou schválené a bude se čerpat z těchto operačních programů: Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program doprava (OPD), Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Operační program zaměstnanost (OPZ), Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV), Operační program životní prostředí (OPŽP). Nespornou výhodou ITI je přidělení prostředků přímo do aglomerace a rozhodování o jejich rozdělení prostřednictvím vlastního řídícího orgánu.

Přesto není vyhráno, a já chci svým dílem přispět k prospěchu pro Pardubice. Za výhodu považuji, že nejsem zaměstnán v Pardubicích, ale v Hradci Králové, kde pracuji jako vedoucí právní a ekonomické poradny pro OS KOVO. I proto mohu ze znalosti partnerského města srovnávat. Také se profesně zabývám finančními, bilančními analýzami průmyslových firem, a proto je mi blízká i problematika finančního krytí výdajů v důsledku zavádění Strategického plánu města Pardubic. A to pokládám za jeden z nejdůležitějších úkolů nového vedení města. Zatím vidím některé kritické momenty, které nejsou dořešeny. Schválená Návrhová část vychází z Analytické části strategického plánu rozvoje města pro období 2014 až 2025. Ta je sice pěkně vypracovaná do podrobností, ale dle mne chybí podstatné – není zpracována příjmová a výdajová část. Jsou zde pouze okrajově zmíněna ekonomická hlediska v poměrové úrovni. V analytické části jsou v otázce čerpání fondů z EU pouze zmíněna minulá období za rok 2012 ve srovnání s Hradcem Králové a jinými městy.

Návrhová část strategického plánu je nepochybně ambiciózní, popisuje možné směry fungování města, zcela však pomíjí ekonomickou část. Není zde jediné vyčíslení odhadovaných finančních výdajů (jakýkoliv zde uváděný cíl si vyžaduje určité výdaje).

Návrhová část také neobsahuje jakýkoliv odhad možných využitelných disponibilních zdrojů financování (např. příjmy města – běžné výdaje, možné dotační tituly, příjmy ze strukturálních fondů na specifické účely. Podotýkám, že nelze ekonomiku rozvoje města řešit až v akčních plánech.

Z těchto důvodů bude mým zájmem v komisi upozorňovat za Sdružení pro Pardubice na problematické záležitosti ve financování strategických úmyslů jak z rozpočtu města, tak i z dotačních titulů, výše zmíněných.

Ing. Radko Šamánek

Radko Šamánek