Srdcem pro Pardubice”

Programové teze 2014-2018

Nechce slibovat nesplnitelné!

Slibovat zdarma svoz komunálního odpadu, městskou hromadnou dopravu pro seniory, děti a žáky zdarma, nebo snížení daně z nemovitosti je velmi jednoduché, ale bohužel populistické. Nechceme nic takového slibovat, pokud nebudeme vědět, kde ušetříme nebo odkud na to v rozpočtu vezmeme.

A proč nezačít u sebe? Například snížením počtu placených politiků ve vedení města, snížením počtu zastupitelů, zefektivněním provozu magistrátu, malých radnic, či přehodnocením rozdělení města.

Co máme v uplynulém volebním období za sebou?

 • zateplení mnoha mateřských a základních škol
 • dostavbu a rozšíření Domova pro seniory
 • zahájení čerpání evropských prostředků v rámci IPRM (Tyršovy sady, park Na špici, lávka přes Chrudimku, rekonstrukci třídy Míru, skautské centrum, rekonstrukce loděnice TJ Synthesia, modernizace zázemí letiště Pardubice atd.)

Co chceme?

Vždy jsme se řídili heslem „reálné cíle“. Chceme se jím řídit i nadále. Proto náš program vychází ze strategického plánu rozvoje města, na kterém představitelé SPP tvrdě pracují, a také z nového plánovacího období Evropské unie do roku 2020.

Evropská unie díky našemu úsilí zařadila Pardubice spolu s Hradcem Králové mezi sedm „největších dotačních hráčů“ v České republice, vedle Prahy, Brna, Ostravy a dalších. V příštích letech by tak do Pardubic mohly přitéci až tři miliardy korun. Proto klademe důraz na dobrou připravenost města tyto prostředky čerpat. A to smysluplně, efektivně a koncepčně v provázanosti s novým strategickým plánem města. Proto i naše cíle vidíme jako reálné, nikoli jako prázdné sliby a populistická lákadla pro voliče. Chceme, aby naše město šlo tímto směrem. S jasnou a reálnou vizí do budoucna.

Komplexní strategie města

Fungování každého města se řídí třemi základními dokumenty. Vedle strategického plánu jsou to také rozpočet a územní plán. V otázce financí jsme dlouhodobě pro vyrovnaný rozpočet a minimální zadlužení města. V oblasti územního plánování prosazujeme dokončení nového územního plánu jako základního dokumentu pro trvale udržitelný rozvoj města. V souladu s moderním evropským urbanismem nechceme dovolit živelné a nekontrolované rozrůstání města do okolní krajiny na úkor zlepšování kvality života ve městě. Za ukazatel kvality života považujeme spokojenost občanů a ne počet obyvatel. Chceme vyvážený rozvoj ploch pro bydlení, podnikání, průmysl a služby.

Co prosazujeme?

Pardubice jako profesionálně řízené, čisté, bezpečné a živé město s vyspělou ekonomikou a silnou sportovní a kulturní tradicí.

Život ve městě

Vize:

Bezpečné a živoucí město pro lidi, město ekonomicky a sociálně vyspělé, podporující podnikání a nové pracovní příležitosti.

Chceme:

 • podporovat spolkovou činnost, tedy aktivní život ve městě a rozvíjet tradiční sportovní a kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže
 • využívat přeměnu tzv. brownfieldů (Masarykova kasárna, areál Tesla Kyjevská, Hůrka) v místa pro podnikání, atraktivní bydlení či veřejnou infrastrukturu
 • systémově pomáhat spolupráci škol s místními zaměstnavateli
 • udržet pověst bezpečného města a zamezit vytváření sociálně vyloučených lokalit, cestou posilování role městské policie, nastavení jasných pravidel a posílení funkce terénních sociálních pracovníků

Služby občanům

Vize:

Kvalitně a odborně řízené, hospodárné město podporující partnerství napříč veřejným, neziskovým a soukromým sektorem.

Chceme:

 • zajistit revizi a modernizaci procesů úřadu pomocí nových technologií s cílem snížit byrokracii pro občany
 • profesionální vedení a důsledná kontrola městských organizací
 • zvyšovat kvalitu MŠ a ZŠ, podporovat další vzdělávání obyvatelstva
 • podporovat zajišťování sociálních služeb ve spolupráci s profesionálními neziskovými organizacemi, poskytované adresně, rychle a přesně dle aktuálních potřeb klientů

Doprava

Vize:

Dobře dostupné a prostupné město s dobře fungující veřejnou dopravou šetrnou k přírodě.

Chceme:

 • podporovat ekologicky šetrnou MHD a rozvíjet ji v integrovanou veřejnou dopravu
 • vytvořit dopravní informační a navigační systém zajišťující plynulost dopravy ve městě
 • využít potenciál letecké a vodní dopravy pro ekonomický rozvoj města a cestovní ruch
 • rozšiřovat a udržovat síť cyklostezek a vybudovat k nim příslušnou infrastrukturu

Investice města

Vize:

Město smysluplně využívající vlastní finanční prostředky a evropské fondy pro realizaci místních i integrovaných projektů s přesahem do celé pardubicko-hradecké aglomerace.

Chceme:

 • vytvořit profesionální kapacity pro čerpání prostředků z EU fondů
 • zajistit podporu projektů cestovního ruchu s cílem vytvořit nové pracovní příležitosti pro obyvatele města
 • podporovat partnerství s městem Hradcem Králové a dalšími obcemi aglomerace
 • připravit a realizovat strategické projekty s přesahem do aglomerace; zejména v oblastech dopravy, vědy a výzkumu, životního prostředí a cestovního ruchu

Životní prostředí

Vize:

Město s lepším přístupem k životnímu prostředí a promyšleným využitím veřejného prostoru.

Chceme:

 • vybudovat efektivní odpadové hospodářství a následné využití odpadů
 • využít potenciál řek (Labe, Chrudimka) a ostatních vodních ploch pro veřejnost
 • odstraňovat staré ekologické zátěže a předcházet novým
 • snižovat energetickou náročnost městských budov (škol, úřadů)
logo