Srdcem pro Pardubice”

Otevřený dopis pardubické ODS

Vážený pane Janků,
předně bych ráda uvedla, že nepokládám za šťastné ani za správné vyměňovat si názory formou otevřených dopisů přes média. Nicméně jsem si Váš dopis ohledně strategického plánu města Pardubic na roky 2014 – 2025 s velkým zájmem přečetla. Mrzí mne, že jste svým vystoupením, možná kvůli Vaší neznalosti nebo urputné snaze uspět ve volbách, obrovským způsobem znevážit práci spousty lidí. Ti během zpracování strategického plánu odvedli kus velmi dobré práce a to včetně Vašich stranických kolegů.
Strategický plán města Pardubic na roky 2014 – 2025, jak už jeho vymezení napovídá, není dokumentem na jedno volební období. Dosavadní strategický plán byl připraven pro období let 2007 – 2014, a protože ctíme elementární znaky politické kultury, s naším nástupem na radnici jsme jej nerušili, byť jej současná radniční koalice nepřipravovala.
Na další roky bylo ale nutné připravit plán nový. Vznikal širokou diskuzí zástupců různých politických stran a hnutí včetně aktivní účastí zástupců ODS nejen v pracovních skupinách, ale i řídící skupině. Výsledkem je jak kvalitně zpracovaná analytická část tak i část návrhová, která byla odsouhlasena 13. května tohoto roku zastupitelstvem města. Hlasovali pro ni, bez jednoho, všichni přítomní zastupitelé napříč politickým spektrem. Nevím tedy, z čeho pramení vaše tvrzení, že „na návrhovou část jsou v rámci politického spektra různé názory“. Já jsem hrdá na to, že se nám alespoň v této záležitosti podařilo najít shodu všech stran v zastupitelstvu. Považovala bych naopak za velmi špatné, aby o tomto dlouhodobém dokumentu, postihujícím tři volební období, rozhodla pouze koaliční vláda tak, jak to naznačujete Vy ve svém dopise.
Na tento dokument důležitý pro dlouhodobý rozvoj celého města musí navazovat akční plány obsahující konkrétní projekty naplňující schválený strategický plán. Ty by měly být schvalovány a aktualizovány vždy se schvalováním rozpočtu města na příslušný rok a bude je tvořit zastupitelstvo v aktuálním složení, první tedy zastupitelstvo zvolené letos v říjnu.
Náš strategický plán je také velmi kvalitním podkladem pro jednání o evropských dotacích v letech 2014 – 2020. Ministerstva se totiž ptají, zdali naše úmysly investovat evropské peníze do zlepšení dopravy, životního prostředí či vzdělávání vycházejí z nějaké dlouhodobější strategie. I díky tomu patříme mezi města, která zpracovávají tzv. Integrovanou územní strategii a můžeme aspirovat na čerpání až šesti miliard korun z fondů EU.
Doufám, že jsem Vám alespoň trochu osvětlila problematiku strategického plánování rozvoje Pardubic. „Nové“ pardubické ODS přeji úspěch, po přečtení Vašeho dopisu mám ale obavu, že „staré psy novým kouskům nenaučíš“.

S pozdravem
Štěpánka Fraňková