Srdcem pro Pardubice”

Most přes Červeňák je řešení, ale...

Na jedné straně potřeba dopravní obslužnosti nejen nemocnice a na straně druhé ochrana přírody. Podle mnohých zásadní střet, ke kterému dochází v souvislosti s plánovanou výstavbou propojky přes most Červeňák. Jsem však přesvědčen, že lze nalézt takové řešení, které umožní dopravní propojení s co nejmenšími dopady na přírodu.

Zajištění udržitelné a pokud možno rychlé alternativy propojení krajské nemocnice i veškerého jejího okolí s podstatnou částí města přitom vidím jako důležitý úkol města v situaci, kdy nelze rozporovat potřebu relativně brzké, přitom kompletní opravy nadjezdu u nemocnice. Proto se mi absolutní odmítání propojky jako takové nezdá být vhodným přístupem. Před vlastním naplánováním výstavby je nicméně nezbytné mít zcela konkrétní odpovědi zejména na otázky, jaký je stav mostu Červeňáku, do jaké míry bude řešení funkční v návaznosti na stávající dopravní systém města a jakou bude mít propojka „průjezdní kapacitu“.

Za podstatné považuji, že v dané lokalitě bude dle aktuálního stavu územního plánu města veden jihovýchodní obchvat. Jeho výstavba by dle vyjádření zástupců radniční koalice měla být zahájena v roce 2019. Tudíž je zřejmé, že přes území bývalého vojenského prostoru má být v dohledné době vedena jiná důležitá pozemní komunikace. Pak by ale byl argument rychlejší výstavby propojky významně oslaben… Přitom původní informace k obchvatu zněla „ne dříve než za 10 let“. Neobstojí ani argument budoucího využití propojky jako samostatné stezky pro pěší a cyklisty, neb tento typ stezky již dnes vhodně propojuje Vinici s Pardubičkami i Nemošicemi.

Bude-li na základě i shora naznačených otázek rozhodnuto o vhodnosti a realizovatelnosti výstavby propojky, je dle mého názoru nutné hledat řešení zajišťující její provázanost s obchvatem. Ten má být zároveň napojen okružní křižovatkou na silnici vedoucí mezi Pardubičkami a Nemošicemi. Je pak potřeba zaručit, aby propojka přes Červeňák (bude-li budována dříve než obchvat samotný) byla posléze stavebně „začleněna“ do jihovýchodního obchvatu. V budoucnu by tak propojka, zjednodušeně řešeno, v odpovídající části tvořila vlastní obchvat a jinak by doplňkově sloužila jako určitý přivaděč. Alespoň částečně by se tak mohli zejména obyvatelé Višňovky a Skřivánku vyhnout cestě přes samotný střed města. A zase o něco méně aut stojících či pomalu jedoucích v kolonách by bylo příspěvkem k lepšímu ovzduší v našem městě.

S ohledem na dosud uvedené tedy nepodporuji takovou variantu, která by do přírodní lokality směřovala dvě zcela samostatné, jen několik desítek metrů od sebe vzdálené a v obdobném časovém horizontu stavěné pozemní komunikace. Toto řešení ostatně není doporučováno ani v rámci odůvodnění připravované změny územního plánu města (č. XIX) a souvisejícího vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí – proces SEA [v případě zájmu se lze s těmito dokumenty, z nichž vycházím, seznámit na webových stránkách města zde]. Dávám tak za výše popsaných předpokladů jednoznačně přednost variantě v současnosti doporučované také odborníky.

 

Michal Bouška

Člen komise pro životni prostředí za Sdružení pro Pardubice

Michal Bouska