Srdcem pro Pardubice”

Jak se připravují strategické záměry Pardubic?

Jako jeden z poradních orgánů si radní našeho města zřídili Komisi pro strategii. Tvoří ji zástupci všech politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města. Dvě hlavní seskupení - ANO a ČSSD mají po dvou zástupcích. Předsedou komise je Michal Sláma (TOP 09), místopředsedkyní Ing. Hana Demlová (KDU-ČSL) a tajemnicí Blanka Doležalová z magistrátního oddělení pro strategické plánování.

Dalo by se předpokládat, že hlavním cílem komise bude konzultování základních strategických záměrů Pardubic. Myslím tím zejména záležitosti týkající se upřesnění a detailní práce na Strategickém plánu rozvoje města, nyní pro období let 2014 až 2025. Dále jsem předpokládal, že budeme řešit také možnosti financování realizace strategie, což aktuální strategický plán v podstatě neřeší. Od úvodních jednání jsem požadoval, aby bylo provedeno vyčíslení nákladů na jednotlivé záměry celého strategického plánu, abychom si mohli udělat představu, zda plán lze reálně financovat, nebo je to jen souhrn přání. Bohužel na to nikdo neslyší. 

Již od úvodních jednání komise bylo několik členů rozčarováno, že působnost komise byla nakonec vedením města určena trochu jinak. Pan náměstek Jan Řehounek (ANO) sdělil, že byla rozšířena působnost komise o problematiku informačních technologií (IT), jelikož on jako zadavatel činnosti komise má v působnosti také problematiku elektronizace orgánů města. V následujících jednáních komise právě tato problematika zaujala jedno z předních míst, dle mého názoru na úkor strategických záležitostí města. Za klíčové z hlediska financování strategického plánu města považuji ITI - Integrované územní investice, v našem případě ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, což má pro profinancování velké části strategického plánu zásadní význam. Upozornil jsem také na to, že běžné příjmy města budou stačit pouze na reprodukci a běžnou činnost města. Dle mne by měla být věnována projektům z ITI daleko větší pozornost, neboť faktem je, že bez těchto dotací Pardubice žádný velký rozvoj nečeká.

Počáteční jednání jsem bral jako jednání, která se časem ustálí do nějaké rozumné formy, a činnost komise bude mít smysl. Přes upozorňování nejen z mé strany, ale i od dalších členů komise však příprava a jednání komise v mnoha případech postrádá koncepci a jednání jsou nepřipravená. Zásadní podkladové materiály buď nebyly dodány kompletní, nebo jsou předloženy až na jednání, ve více případech až těsně před jednáním. Dokonce jeden strategický materiál – „doplnění strategického plánu města Pardubic o souhlas se zástavbovými a přístavbovými plochami, které mají vést ke kapacitě 30 tis. nových obyvatel v poměru 15 tis. bytových domů a 15 tisíc rodinných domů“ na základě návrhu Ing. Linharta, byl předložen komisi ke schválení dodatečně až po schválení zastupitelstvem.

Nedovedu si představit možnost strategického posouzení ze strany členů komise, mají–li dát svůj kvalifikovaný souhlas nebo nesouhlas přímo na tom zasedání, kdy byl záměr ze strany vedení města přednesen a doprovodné materiály byly dodány až těsně před tímto jednáním (viz např. tlak na urychlené schválení projektu Pernštejn City – což bylo nakonec „schváleno“ ten samý den většinou z přítomných členů na komisi, nikoliv většinou všech členů komise). Možná, že ostatní členové komise jsou géniové, co vše vědí předem a nemusí se nad strategickým záměrem zamyslet. Já takový nejsem. Vždy potřebuji k rozhodování dostatek času pro prostudování problému a pro případnou konzultaci s dalšími odborníky.

Termíny na jednání, původně stanovené na první středu v měsíci, se nakonec přizpůsobují možnostem Ing. Řehounka, což zase komplikuje účast členům komise, kteří jsou dobrovolníky, konajícími tuto činnost ve svém volném čase. Trapné je, když komise vyjde vstříc a pan náměstek nepřijde.

Přes mé upozornění se situace nelepšila a tak jsem na posledním jednání již vystoupil dost důrazně a žádal nápravu. Jinak bych musel považovat jednání komise jako pouhé alibi vedení města, že strategické záměry jsou odsouhlaseny strategickou komisí. Dostalo se mi příslibu, že vedení komise – předseda a místopředsedkyně, spolu s tajemnicí a odpovědným náměstkem primátora Ing. Řehounkem, budou předem připravovat program jednání. Podklady včetně popisu současného stavu dosavadního projednávání věcí budou členům dodány minimálně týden předem a zápisy budou prováděny do 7 dnů po datu jednání komise, a snad budou i více vypovídající o průběhu jednání. Tak uvidíme.

Ing. Radko Šamánek

člen Komise pro strategii, člen kontrolní komise Sdružení pro Pardubice

Radko ŠamánekRadko Šamánek