Srdcem pro Pardubice”

Jak hlasovat v komunálních volbách?

Členové a příznivci Sdružení pro Pardubice se pravidelně setkávají se zájmem občanů Pardubic o informace, jaké možnosti jim v současné době dává volební systém, jehož prostřednictvím si v komunálních volbách vybírají své zastupitele. Z tohoto důvodu přinášíme stručný přehled, v němž se každý může v případě zájmu seznámit s některými aspekty voleb do místních zastupitelstev.

 

Podoba hlasovacího lístku

Jedno ze specifik komunálních voleb spočívá v tom, že voliči obdrží do schránky hlasovací lístek (či v některých případech spíše „list“) v podobě jednoho velkého archu papíru, na němž jsou uvedeny všechny kandidující strany (a samozřejmě též všichni nominovaní kandidáti v pořadí předem určeném těmito stranami). Nesetkáváme se tak se zcela oddělenými kandidátními listinami, jež jsou využívány například ve sněmovních volbách.

V nedávné době bylo možné se setkat s informací, že jména téměř 1 800 pražských kandidátů z 31 kandidujících stran budou natištěna po obou stranách osmi listů papíru formátu A2. Až tak náročný výběr pardubického voliče nečeká. Letošních voleb do Zastupitelstva města Pardubic se zúčastní dle údajů dostupných na webu Českého statistického úřadu (www.volby.cz) celkem 645 kandidátů na 17 kandidátních listinách, a tak se pardubičtí voliči mohou těšit na hlasovací lístek, který bude přece jenom menší a přehlednější.

 

Způsoby hlasování

Uvedená podoba hlasovacího lístku má přitom zajistit, aby voliči mohli bez jakéhokoli omezení využít jeden ze tří dále uvedených způsobů, jak rozdělit své hlasy. Opravdu je namístě hovořit o hlasech, neboť každý volič může volit (nejvýše) tolik kandidátů, kolik zastupitelů má volené zastupitelstvo. V případě pardubického městského zastupitelstva, na němž budou ilustrovány jednotlivé způsoby volby, se tedy jedná o 39 hlasů pro jeho 39 potenciálních členů, přičemž více než 39 kandidátů ani nemůže být stranami nominováno.

Volič svou volbu vždy vyznačuje křížkem (nikoli tedy např. kroužkem, tradičně využívaným v rámci preferenčního hlasování při sněmovních volbách), který zaznamená do rámečku umístěného u názvu vybrané strany, respektive u jména vybraného kandidáta. Pokud by ovšem nebyla voličem na hlasovacím lístku označena žádná strana a ani žádný kandidát, jednalo by se o neplatné hlasování.

 

Právní úprava umožňuje následující způsoby volby:

  1. V prvé řadě může volič označit křížkem jednu z kandidujících stran. Tím dává své hlasy všem kandidátům této strany. Je-li na kandidátní listině uveden plný počet 39 kandidátů, všichni získávají jeden hlas, a to v pořadí, v jakém jsou uvedeni na kandidátní listině. Jestliže strana nominuje např. pouze 35 kandidátů, využije volič při tomto způsobu volby právě jen 35 svých hlasů.
  • Pozor: Pokud by volič označil křížkem více stran, je jeho hlas neplatný.

 

  1. Druhý způsob volby je založen na tom, že volič označí pouze jednotlivé kandidáty, a to i z libovolných kandidátních listin, přičemž může samozřejmě využít všechny své hlasy. 
  • Pozor: Pokud by volič označil více kandidátů, než kolik je voleno členů zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. V námi komentovaném pardubickém případě tak může být využito nejvýše 39 křížků pro 39 individuálních kandidátů.

 

  1. V rámci posledního způsobu volby dochází ke kombinaci předchozích dvou variant. Volič tak může označit jednu vybranou stranu a zároveň i jednotlivé kandidáty, a to z libovolné kandidátní listiny. Hlasy voliče jsou pak rozděleny tak, že se nejdříve přičtou hlasy pro jednotlivě označené kandidáty a hlasy zbývající do celkového počtu volených členů zastupitelstva připadnou označené straně, respektive jejím kandidátům, jak jsou seřazeni na kandidátní listině.

Pro úplnost je třeba dodat, že pokud volič označí křížkem vybranou stranu a zároveň označí jednotlivé kandidáty této strany, k označení jednotlivých kandidátů se nepřihlíží.

Příklad: Volič označí 1 vybranou stranu a 25 individuálních kandidátů z ostatních stran. Každý z těchto individuálních kandidátů tedy získá po jednom hlasu. Zbývajících 14 hlasů připadne kandidátům na prvních 14 místech vybrané strany (kandidátní listiny).

Mgr. et Mgr. Michal BOUŠKA
právník a kandidát SPP na zastupitele města Pardubice

bouska